REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWGO URBANDETAILING.PL

§ 1

Postanowienia ogólne1. Sklep internetowy działający pod adresem www.urbandetailing.pl prowadzony jest przez firmę Urban Detailing, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, NIP: PL8961536088, Regon: 022311697 .

2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem: www.urbandetailing.pl zwanym dalej "Sklepem".

3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz na terenie krajów Unii Europejskiej. Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.urbandetailing.pl (sklep internetowy).

4. Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w walucie PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. W szczególności informacje o dostępności produktów nie są podstawą do traktowania zawartości sklepu internetowego jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

6. Cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta jest wiążąca dla stron transakcji. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu czy też wycofania dowolnego produktu oraz prowadzenia akcji promocyjnych na stronach Sklepu i wprowadzania w nich zmian w dowolnym czasie.

§ 2

Składanie i realizacja zamówień

7. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet poprzez formularz zamówienia.
W wyjątkowych sytuacjach zamówienie można złożyć e – mailem lub telefonicznie.

8. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłany e-mail informująca, iż zamówienie dotarło do sklepu.
Do zawarcia umowy sprzedaży między zamawiającym a sklepem dochodzi w momencie wysyłki zgodnie z regulaminem lub w chwili wysłania odrębnego potwierdzenia przez sklep.

9. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia i odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku  gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe lub w przypadku braku możliwości dokonania autoryzacji zamówienia.

11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie sklepu.
W przypadku niedostępności towaru objętego zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

12. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Zamówienie realizowane jest w najkrótszym możliwie terminie tj. do 5 dni roboczych od dnia otrzymania przedpłaty na konto sklepu.

13. Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres zamawiającego poprzez dostarczyciela przesyłek. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki.

14. Wraz z produktem Klient otrzymuje fakturę VAT.

15. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia przed wysyłką towaru informując o tym Sklep telefonicznie lub e-mailem.

16. Zamówienia potwierdzone do realizacji i wysłane nie mogą być anulowane.§ 3

Koszty przesyłki

17. Przesyłki są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej, a jej koszty ponosi klient. Koszt zostanie naliczony po podsumowaniu w formularzu zamówienia. Koszt przesyłki kurierskiej wynosi 16 zł jeśli waga nie przekracza 20 kg, a koszt przesyłki pocztą 13 zł. W przypadku zamówień o większych gabarytach koszt naliczany jest przy zamówieniu. Koszty wysyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie.

18. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w osobnej pozycji na fakturze.

§ 4

Formy płatności

20. Zapłaty za zamówiony towar należy dokonać przelewem – na wskazane konto bankowe podczas składania zamówienia.

 

Dane do przelewu:

Urban Detailing

Ul. Główna 82

55-080 Smolec

m Bank, Nr konta: 13 1140 2004 0000 3302 7496 9277

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

 21. Klient jest zobowiązany do dokonania opłaty / przelewu za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty jego złożenia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem.§ 5

Zwroty

22. Klient, zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, może zrezygnować z towaru kupionego w naszym Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Warunkiem jest aby zwracany towar nie nosił śladów użytkowania, był kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać wraz z fakturą zakupu oraz wypełnionym dokumentem zwrotu towaru zawierającym informację o odstąpieniu od umowy. Kwota równa cenie towaru zostanie zwrócona w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

23. Przed dokonaniem zwrotu w takim wypadku zamawiający powinien zgłosić ten fakt do Sklepu. Jeżeli jest to wymagane Sklep przygotowuje dokument zwrotu oraz fakturę korygującą, które to dokumenty zamawiający odsyła następnie wraz ze zwracanym towarem.

24. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych "za pobraniem".

25. W przypadku bezzasadnego odesłania towaru, zamawiający otrzyma zwrot towaru po opłaceniu kosztów ponownej przesyłki zgodnych z § 3 pkt 18.

§ 6

Reklamacje

26. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający powinien sprawdzić przesyłkę w momencie jej doręczenia w obecności doręczyciela. Podstawą do uwzględnienia reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych wynikłych przed doręczeniem przesyłki jest protokół spisany w obecności doręczyciela oraz dokumentacja fotograficzna uszkodzonego produktu. Informacja taka powinna trafić do Sklepu w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania przesyłki.

27. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie i wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrotu zapłaconej za reklamowany towar kwoty w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

wad fabrycznych,

uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu

niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

28. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup wraz z własnym opisem wady produktu z nagłówkiem 'reklamacja' oraz danymi kontaktowymi.

29. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w związku z użytkowaniem towaru niezgodnie z przeznaczeniem.

30. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem, a o jej wyniku Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony. W przypadku uznania reklamacji zamawiający otrzymuje towar naprawiony lub nowy, który zostanie przesłany na koszt Sklepu. W przypadku braku możliwości wymiany towaru na wolny od wad, zamawiający otrzyma zwrot równowartość ceny towaru. Warunkiem dokonania zwrotu jest nadesłanie zwracanego towaru wraz z podpisanym dokumentu zwrotu towaru oraz fakturą zakupu towaru (w przypadku zwrotu całości zamówienia) lub podpisanej przez zamawiającego faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru, wysłanej uprzednio przez sklep (w przypadku zwrotu tylko niektórych towarów z danego zamówienia).

§ 7

Postanowienia końcowe

31. Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu urbandetailing.pl. Przekazane przez Klienta dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, będą służyły wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

32. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient ma prawo do wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych.

33. Zamawiający przystępując do składania zamówienie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, który staje się integralną częścią umowy sprzedaży.

34. Firma Urban Detailing zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.urbandetaing.pl.

35. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.